ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಆದೇಶಗಳ ವಿವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ  ದಿನಾಂಕ   ಭಾಷೆ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 NMSA-RAD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2017 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಜಅಇ/ಜಕೃನಿ(ಕೃಶಾ)/NMSA-RAD-2017-18 20.07.2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 624 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 PPPIAD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2017 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/RKVY(PPPID)FPO)/ಅ.ಬಿ.-2017-18 08.09.2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1151 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ RKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/RKVY(PPPID)(EPO)/ಅ.ಬಿ./2017-18 29.01.2018 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 97 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ RKVY(PPPIAD)(FPO) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/RKVY(PPPID)(EPO)/ಅ.ಬಿ./2017-18 07.03.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 168 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ RKVY(PPPIAD)(FPO) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/RKVY(PPPID)(EPO)/ಅ.ಬಿ./2017-18 28.03.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 305 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (NMSA-RAD) ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಜಕೃನಿ(ಕೃಶಾ)/NMSA-RAD-2017-18 04.01.2018 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 212 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (NMSA-RAD) ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಜಕೃನಿ(ಕೃಶಾ)/NMSA-RAD-2017-18 22.02.2018 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 198 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ PMKSY-OI-PDMC ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಉಕೃನಿ/ಜಕೋ/ಕೃಅ2/PMKSY-OI//ಅಬಿ/36/19-20 11.10.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 471 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ PMKSY-OI-PDMC ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಉಕೃನಿ/ಜಕೋ/ಕೃಅ2/PMKSY-OI//ಅಬಿ/36/19-20 23.09.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2546 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ PMKSY-OI-PDMC ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಉಕೃನಿ/ಜಕೋ/ಕೃಅ2/PMKSY-OI//ಅಬಿ/36/19-20 08.08.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2810 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸಿಎ/ಬಿಜಿಟಿ-1/800-1-57/2019-20 09.09.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 711 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ(ಸುಜಲ-III)ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 1,14,94,764.00 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III:Saturation:ತುಮಕೂರು:ಅ:ಬಿಡುಗಡೆ 27.09.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 703 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ(ಸುಜಲ-III)ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III:ಸಂ.ಜ.ಉ.:ಅ:ಬಿಡುಗಡೆ:2019-20 06.09.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 886 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ(ಸುಜಲ-III)ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ (LRI)ಪ್ರಸರಣೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III:ಗ್ರಾ.ಮ.ತ.:ಅ:ಬಿಡುಗಡೆ:3:2019-20 19.08.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1518 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ(ಸುಜಲ-III)ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ  ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ (LRI) ಪ್ರಸರಣೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III:ಗ್ರಾ.ಮ.ತ.:ಅ:ಬಿಡುಗಡೆ:2:2019-20 14.08.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 902 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ(ಸುಜಲ-III)ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.10.00ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III:Saturation:ಬಳ್ಳಾರಿ:ಅ:ಬಿಡುಗಡೆ:13:2019-20 06.07.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 909 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ(ಸುಜಲ-III)ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III:ಗ್ರಾ.ಮ.ತ.:ಅ:ಬಿಡುಗಡೆ:2019-20 14.05.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 916 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ ಉಕೃನ ಜಕೋ ಕೃಅ2 PMKSY-WD ಅಬಿ 48 2019-20 29.09.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1162 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ SCP & TSP ಘಟಕದಡಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಚ್-3ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಜಅಇ ಉಕೃನ ಜಕೋ ಕೃಅ2 PMKSY-WD ಅಬಿ 48 2019-20 07.11.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 615 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(ಸುಜಲ-3) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ. ವಿಜಯಪುರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಜಲ-3 ಜಿ ಕೃ ತ ಕೇ-ವಿಜಯಪುರ ಅ ಬಿಡುಗಡೆ 2019-20 17.12.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  308 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(ಸುಜಲ-3) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಜಲ-3 ಗ್ರಾಮತ ಅ ಬಿಡುಗಡೆ 2019-20 25.11.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 457 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(ಸುಜಲ-3) ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು & ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಜಲ-3 ಗ್ರಾಮತ ಅ ಬಿಡುಗಡೆ 2019-20 30.12.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 349 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(ಸುಜಲ-3) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III:ಸಂ.ಜ.ಉ.:ಅ.ಬಿಡುಗಡೆ:2019-20  01.02.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 361 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(ಸುಜಲ-3) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 30.86 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III:Saturation:ಯಾದಗಿರಿ:ಅ.ಬಿಡುಗಡೆ 02.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 414 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು-ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್(PMKSY-OI-PDMC) ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಜಅಇ ಉಕೃನ ಜಕೋ ಕೃಅ2 PMKSY-OI ಅಬಿ 36 2019-20 13.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1145 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ತಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಹಿಂಪಡೆದು ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಜಅಇ ಉಕೃನ ಜಕೋ ಕೃಅ2 ಜಅಬತ ಅಬಿ 36 2019-20 15.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1208 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲ ತಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಜಅಇ ಉಕೃನ ಜಕೋ ಕೃಅ2 ಜಅಬತ ಅಬಿ 36, 19-20 09.01.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1021 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು-ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್(PMKSY-OI) ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21  ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಜಅಇ ಉಕೃನ ಜಕೋ ಕೃಅ2 PMKSY-OI ಅಬಿ 15  20-21 18.06.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

434ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ. 5,51,422/- ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ವಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್:ಸುಜಲ-III: UHS ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಅ.ಬಿಡುಗಡೆ:2020-21 30.06.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

138 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
30 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಜಅಇ ಉಕೃನ ಜಕೋ ಕೃಅ2 PMKSY-WD ಕೃಅ2 ಅಬಿ 22  20-21 23.07.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

763 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲ  ತಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜಅಇ ಉಕೃನ ಜಕೋ ಕೃಅ2 WDDP 22  2020-21 30.07.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1040 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಜಅಇ ಉಕೃನಿ ಕೃಅ2 PMKSY-WD ಕೃಅ2 ಅಬಿ 22  20-21 10.8.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

807 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಗಮನ (Exit Strategy) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸುಜಲ-III (Ext. Str.)ಕಾ.:ಯೋ.ಜಿ.:ಅನುದಾನ.ಬಿ.-1:2020-21 16.09.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

807 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34 ಸುಜಲ-3 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ತ್ರಾಟಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ರೂ. 12.116 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸುಜಲ-III/ನಿರ್ಗಮನ ಕಾ.(Ext.Str.).:ಕೊ.:ಅನುದಾನ.ಬಿ.:2020-21 28.09.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

123 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 ಸುಜಲ-3 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ತ್ರಾಟಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ರೂ. 3.00333/- ಗಳ ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸುಜಲ-III/ನಿರ್ಗಮನ ಕಾ.(Ext.Str.).:ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.:ಅನುದಾನ.ಬಿ.:2020-21 06.10.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 112 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 10000 FPOs ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/10000 FPO/ಬ್ಯಾಂ.ಖಾ/2022-23 03.06.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 418 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ರೈತ  ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/ಕ-9/AFPO/ಅ.ಬಿ/2022-23 23.05.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 346 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ರೈತ  ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/ಕ-9/AFPO/ಅ.ಬಿ/2022-23 30.05.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 334 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ರೈತ  ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/AFPO/ಅ.ಬಿ/2021-22 22.03.2023 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 304 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ-ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/NMSA-RAD/ಅ.ಬಿ/2021-22 15.02.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 349 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಉಕೃನಿ/ಕೃಅ2/PMKSY-OI/ಅಬಿ/8/21-22 05.04.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 660 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತ  ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ  ಉತ್ತೇಜನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಅಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/FPO(State Sector)/ಅ.ಬಿ/ಕ-03/2022-23 19.01.2023 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 392 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-02-2023 02:19 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080