ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಆದೇಶಗಳ ವಿವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ  ದಿನಾಂಕ   ಭಾಷೆ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 PMKSY-WD&OI ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17 ಮತ್ತು 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗದೇ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಪಗತವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಇ 537 ವೆಚ್ಚ-4/2019 13.08.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1392 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ PMKSY-OI-PDMC ಯೋಜನೆಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 15 ಕೃಉಇ 2019 05.08.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1504 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ RKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ Reclamation of problem Soil (RPS) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಇ 18 ಕೃಉಇ 2019 14.10.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1941 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 18 ಕೃಉಇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು 30.07.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 5008 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 76 ಕೃಯೋಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20.04.2018 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1397 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 76 ಕೃಯೋಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 20.08.2018 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1864 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 76 ಕೃಯೋಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 19.11.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 2105 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 76 ಕೃಯೋಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 01.02.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1501 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ  ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ  ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 58 ಕೃಯೋಕಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು 20.04.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1935 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ  ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ  ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 58 ಕೃಯೋಕಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು 06.08.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1545 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-174 ಮತ್ತು 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗದೇ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ  ವ್ಯಪಗತವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 86 ಕೃಉಇ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು 28.08.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 430 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 58 ಕೃಯೋಕಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು 22.11.2019 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 598 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-II(KWDP-II) ಸುಜಲ-II (EAP) ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 61 ಕೃಯೋಕಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು 07.01.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 843 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 58 ಕೃಯೋಕಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು 01.02.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 797 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 15 ಕೃಉಇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು 12.03.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 811 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲ ತಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕೃಇ 49 ಕೃಯೋಕಾ 2019 , ಬೆಂಗಳೂರು 02.01.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 438 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ (PMKSY-OI-PDMS)2019-20ನೇ ಸಾಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಇ 19 ಕೃಉಇ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು 17.06.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 811 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಜಲ-3 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ತ್ರಾಟಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ AGRI-AML-109/2020(P-1), ಬೆಂಗಳೂರು 14.08.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 863 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. AGRI-AML-109/2020(P-1), ಬೆಂಗಳೂರು 22.09.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 598 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಜಲ-3 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ತ್ರಾಟಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ AGRI-AML-109/2020(P-1), ಬೆಂಗಳೂರು 14.10.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 2788 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

AGRI-AML-116/2021, ಬೆಂಗಳೂರು

19.04.2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 302 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

NMSA-RAD ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕೃಇ  37  ಕೃಉಇ  2020 , ಬೆಂಗಳೂರು

16.07.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 3171 ಕೆ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

23

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NMSA-RAD ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

AGRI-AMS/37/2020

27.08.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ  2218 ಕೆ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NMSA-RAD ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆ ಕಂತಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

AGRI-AMS/37/2020

08.10.2020 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 2575  ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

25

NMSA-RAD ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕೃಇ 37 ಕೃಉಇ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು

25.01.2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 985  ಕೆ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NMSA-RAD ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

AGRI-AMS/37/2020

26.03.2021 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ  171 ಕೆ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-07-2021 04:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ