ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಆದೇಶಗಳ ವಿವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ  ದಿನಾಂಕ   ಭಾಷೆ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ರಲ್ಲಿ ಹಣದ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ So No.1/Karnataka 2016_17/1WMP 06.09.2016 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2994 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17 ಕ್ಕೆ ಹಣದ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ S. No. 4/Karnataka /2016-17/IWMP 13.02.2016 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1599 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ರ ನಿಧಿಗಳ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ S. No. 1/Karnataka /2016-17/IWMP 28.06.2017 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1696 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ರಲ್ಲಿ ಹಣದ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ Z-11011/02/2017-PPC 13.10.2017 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1152 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾ.ವರ್ಗ ಹಣದ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ F.No.18-10/2018/RFS-III 20.08.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2558 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಪ.ಪಂ.ವರ್ಗ ಹಣದ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ F.No.18-10/2018/RFS-III 20.08.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2519 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಹಣದ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ F.No.18-10/2018/RFS-III 20.08.2019 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2530 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು-ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್(ಪಿಡಿಎಂಸಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ನಿಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ).
F.No. 18-10/2018-RFS-III 10-02-2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1471 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು-ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್(ಪಿಡಿಎಂಸಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ನಿಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ (ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ)
F.No. 18-10/2018-RFS-III 10-02-2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1473 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು-ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್(ಪಿಡಿಎಂಸಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2019-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ನಿಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ (ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ) F.No. 18-10/2018-RFS-III 10-02-2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1487 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ). No. K-11013/18/2012-DPAP (IWMP)
S.No. 1/Karnataka/2020-21/IWMP
21.09.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1476 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ (ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ). No. K-11013/18/2012-DPAP (IWMP)
S.No. 2/Karnataka/2020-21/IWMP
21.09.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 858 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ (ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳು). No. K-11013/18/2012-DPAP (IWMP)
S.No. 3/Karnataka/2020-21/IWMP
21.09.2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 913 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಎನ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎ-ಆರ್.ಎ.ಡಿ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ  ಅನುದಾನವನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯ)ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ  ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ No.1-26/2018-RFS- III (pt) 13-07-2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1034 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
15 ಎನ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎ-ಆರ್.ಎ.ಡಿ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ  ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ No.1-26/2018-RFS- III (pt) 13-07-2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1070 ಕೆ.ಬಿ.  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಎನ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎ-ಆರ್.ಎ.ಡಿ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು(ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ  ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ No.1-26/2018-RFS- III (pt) 13-07-2020 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1065 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
17 ಎನ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎ-ಆರ್.ಎ.ಡಿ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ  ಅನುದಾನವನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯ)ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ No.1-26/2018-RFS- III (pt) 03-03-2021 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1253 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
18 ಎನ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎ-ಆರ್.ಎ.ಡಿ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ No.1-26/2018-RFS- III (pt) 03-03-2021 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1231 ಕೆ.ಬಿ.  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ಎನ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎ-ಆರ್.ಎ.ಡಿ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು(ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ No.1-26/2018-RFS- III (pt) 03-03-2021 ಆಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1251 ಕೆ.ಬಿ.  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-06-2022 05:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080